جمعه 04 مهر 1399
EN

خبرگزاری حج و زیارت آذربایجان شرقی

مشاهده خبر

شرایط و تعهدات بیمه زائرین تمتع سـال 1397 اعلام شد

شرایط و تعهدات بیمه زائرین تمتع سـال 1397 اعلام شد
نظر به اینکه قرارداد گروهی بیمه درمان، عمر، حادثه، مسـئولیت (بار) زائرین تمتع سـال 1397با شـرکت سهامی بیمه ایران منعقد گردیده است، بدینوسیله شرایط و تعهدات بیمه مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد.

نظر به اینکه قرارداد گروهی بیمه درمان، عمر، حادثه، مسـئولیت (بار) زائرین تمتع سـال 1397با شـرکت سهامی بیمه ایران منعقد گردیده است، بدینوسیله شرایط و تعهدات بیمه مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد.

-1بیمه عمر، حوادث و درمان (سرمایه و تعهدات)
-1-1در صورت فوت به هر علت هر یک از بیمه شدگان پرداخت غرامت به مبلغ 200،0000،000 ریال
-2-1در صورت فوت بیمه شدگان در اثر حادثه پرداخت غرامت به مبلغ 2،500،000،000 ریال
-3-1بدیهی اســت در صــورت فوت بر اثر حادثه هر یک از بیمه شــدگان در طول مدت قرارداد میزان غرامت فوت 2،700،000،000 ریال می باشد.
-4-1در صـورت بروز حادثه منجر به نقص عضـو و یا از کار افتادگی دائم و کامل پرداخت غرامت مبلغ 2،500،000،000 ریال
-5-1در صورت بروز حادثه منجر به نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم و جزئی پرداخت غرامت حداکثر تا سقف مبلغ 2،500،000،000 ریال
-6-1در صورت بستري شدن بیمه شده در مراکز درمانی ایران به علل بیماري یا حادثه در زمان پوشش بیمه اي، پرداخت خسارت تا سقف200،000،000 ریال
-7-1هزینه مراجعت زائر بیمار یا مصدوم از ايستگاه پروازي به شهر محل اعزام با ارائه رسید معتبر از محل بند 6-1
-8-1هزینه مراجعت زائر فوت شده از ایستگاه پروازي به شهر محل اعزام با ارائه رسید معتبر از محل بند 1-1
-9-1مدت پوشـش هر یک از بیمه شـدگان (زائرین، عوامل سـتادي ، عوامل اجرایی ، روحانیون و کادر پز شکی)  48ساعت قبل از اعزام تا 72ساعت پس از مراجعت خواهد بود. در صورتی که زائر در عربستان بیمار یا مصدوم گشته و بر اثر آن به ایران مراجعه و به مراکز درمانی مراجعه نماید تا دو هفته پس از بازگشت تحت پوشش خواهد بود.
-10-1پرداخت هزینه هاي درمان ســـرپایی و پاراکلینیکی بعلت بیماري یا حادثه همانند انجام نوار قلب، رادیولژي، آزمـایشــــات اورژانس، گچ گیري و نظـایر آن تـا ســـقف 20،000،000 ریـال امکان پذیر می باشد.
-11-1پرداخت هزینه هاي درمانی بیمار یا مصدومی که به دلیل بیماري یا حادثه در بیمارستان بستري و تحت درمان قرارگرفته و با نظر پزشـک معالج خویش ترخیص گردیده اسـت لیکن به منظور ادامه درمان حداکثر تا مدت 90روز از زمان وقوع بیماري یا حادثه قادر به انجام هزینه و یا بســـتري در مراکز درمانی خواهد بود و پس از آن پوشش بیمه اي نامبرده امکان پذیر نخواهد بود.
-12-1پرداخت هزینه انتقال بیماران حادثه دیده از ناحیه شکستگی ستون فقرات ،لگن و فمور در هنگام عملیات حج ، پس از ترخیص از بیمارســتان جهت انتقال به مکه ، مدینه یا جده حداکثر تا ســقف 400ریال سعودي .
-13-1هزینه هاي مربوط به تهیه داروهاي مصـرفی زائرین با دسـتور پزشـکان مرکز پزشـکی حج که در لیســت داروهاي مرکز پزشــکی نمی باشــد تا ســقف 200ریال ســعودي از طریق بیمه گر قابل پرداخت می باشد. (مشروط بر تائید مرکز پزشکی حج (
تبصره: مدیران محترم کاروانها می بایست با ارائه مشخصات زائر اعم از نام و نام خانوادگی، شماره کاروان نســـبت به پرداخت هزینه مذکور (بند (12- 1و (بند (13- 1اقدام و نهایتاً از طریق مراجعه به نماینده بیمه ایران مستقر در ستادهاي مکه و مدینه با ارائه مدارك مثبته نسبت به تسویه حساب اقدام خواهند نمود.
-14-1شرکت بیمه ایران متعهد گردیده نسبت به استقرار آمبولانس در ایستگاه هاي پروازي پرترافیک بصورت دائمی و در ایستگاه هاي داراي ترافیک پایین بصورت آنکال با تجهیزات مناسب در زمان رفت و برگشــت زائرین جهت ارائه خدمات درمانی و انتقال بیماران به بیمارســتان هاي کشــور تا پایان عملیات تمتع اقدام نمایند.


-2بیمه مسئولیت (بار) تعهدات و پوششها
-1-2اموال هر نفر از زائرین در ز مان ر فت تا مبلغ 10،000،000 ریال تحت پوشـــش بیمه می باشد.
-2-2اموال هر نفر از زائرین در زمان برگشـــت تا مبلغ 20،000،000 ریال تحت پوشـــش بیمه می باشد.
-3-2خسارت دوربین فیلمبرداري و عکسبرداري پس از کسر %25 استهلاك تا سقف 8،000،000  ریال از سوي بیمه گر پرداخت خواهد شد و براي گوشی تلفن همراه غرامتی پرداخت نخواهد شد.
-4-2بار هر یک از زائرین از زمان رفت و تحویل بار به فرودگاه و تا زمان برگشت و تحویل بار به ایشان در فرودگاه ایران تحت پوشش بیمه می باشد.


تبصره 1 :لازم بذکر است مسئولیت بار زائرین که در زمان رفت یا برگشت از عربستان تحویل شرکتهاي هواپیمایی شده و در ازاء آن تگ بار به زائرین تحویل گردیده با شرکت هاي هواپیمایی بوده و شرکت بیمه گر نسبت به این لوازم تعهدي نخواهد دا شت . فلذا نیاز است زائرین گرامی نسبت به اخذ لوازم کامل خود از شرکتهاي هواپیمایی توجیه شوند.


تبصره2 :در صورت مفقودي اشیاء و لوازم می بایست مشخصات زائر و لوازم مفقود شده به اطلاع ستادهاي مستقر در مکه مکرمه و مدینه منوره یا مدیریتهاي حج و زیارت استان هاي سراسر کشور اطلاع رسانی گردد .
واحدهاي مذکور پس از ثبت اطلاعات فوق در سایت بیمه زائرین تمتع سال 1397و چاپ فرم از سایت مربوطه به مالباختگان تحویل خواهند نمود . فرم چاپ شده پس از تائید ستاد مکه مکرمه یا مدینه منوره و همچنین دفاتر حج و زیارت اسـتانها در شـهرسـتانها و اداره رفاه در تهران قابل ارائه به شـرکت بیمه و اخذ خسـارت می باشـد . مضـافاً اینکه مدت زمان لازم براي ارائه گزارش (فرم اشـیاءگمشـده) به شـرکت بیمه حـــداکـــثـــر از زمـــان بـــرگشــــــت بـــه ایـــران حـــداکـــثـــر 3مـــاه می باشد .


تبصره3 : وجوه نقد، طلا، جواهرات ، اوراق بهادار، سمعک ، عینک ، ساعت مچی، کالسکه بچه، ویلچر، دارو و مواد غذائی، گوشــی تلفن همراه، عطر و ادوکلن و هر آنچه که ماهیت بار ندارد از تعهدات بیمه گر خارج بوده و جبران خسارت نخواهد شد.


تبصره4 :به منظور جلوگیري از بروز اختلاف و اعتراض زائرین معزز الزامی اســت قبل از اعزام کاروان، مواردي که جزء استثنائات قرارداد بوده و قابل پرداخت نمی باشد به درستی و به دقت به زائرین اطلاع رسانی شود و همچنین از تأیید فرم هایی که در آن موارد فوق الذکر درج گردیده خودداري بعمل آید.

مدیر سایت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.