شعار سال 1403

پنجشنبه 04 مرداد 1403
EN

نقشه های راهنما

نقشه کربلا - 1395

نسخه جدید نقشه شهر کربلا مربوط به سال 95 که در آن موقعیت اماکن زیارتی، هتل های فعال، غیرفعال ، درحال ساخت ، پاركينگ ها و درمانگاهها و ... مشخص شده است.

نقشه نجف - 1395

نسخه جدید نقشه شهر نجف مربوط به سال 95 که در آن موقعیت اماکن زیارتی، هتل های فعال، غیرفعال ، درحال ساخت ، پاركينگ ها و درمانگاهها و ... مشخص شده است.

نقشه کاظمین - 1395

نسخه جدید نقشه شهر کاظمین مربوط به سال 1395 که در آن موقعیت اماکن زیارتی، هتل های فعال، غیرفعال ، درحال ساخت ، پاركينگ ها و درمانگاهها و ... مشخص شده است.