شنبه 04 اسفند 1397
EN

اقامت و هزینه اعزام عتبات عالیات

 
 
توجه: گروه قیمتی درج شده برای هر کاروان بر اساس کیفیت و خدمات محل اقامت تعیین و ارتباطی با نزدیکی و دوری به حرم نداشته و اکثر مکانهای اقامتی ( الف و ب ) نجف و کربلا در فواصل متوسط و نسبتاً دور از حرم می باشند. 

درجه بندی هتل ها و گروه قیمتی کاروان های اعزامی به عتبات

هزینه سفر عتبات عالیات از مورخ 1397/12/01 لغایت  1397/12/23

رديف

نوع سفر

گروه سني

هزینه سفر(ریال(

1

2ج مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

3804000

2

2ب مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

3804000

3

3الف مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

3804000

4

3الف هوايي قشم اير بغداد-نجف/سامرا

زير 2 سال

5194000

5

3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار

زير 2 سال

3804000

6

3ب مهران7شب/سامرا

زير 2 سال

3804000

7

2ب مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

18148493

8

2ج مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

17862493

9

3الف مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

17708493

10

3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار

2تا 12 سال

15580593

11

3الف هوايي قشم اير بغداد-نجف/سامرا

2تا 12 سال

32454938

12

3ب مهران7شب/سامرا

2تا 12 سال

17554493

13

3ب مهران7شب/سامرا

بزرگسال

19648893

14

3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار

بزرگسال

17410993

15

3الف هوايي قشم اير بغداد-نجف/سامرا

بزرگسال

34632938

16

2ج مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

20264893

17

3الف مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

19956893

18

2ب مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

20836893

 
 

هزینه سفر عتبات عالیات از مورخ 1397/11/01لغایت  1397/11/30

رديف

نوع سفر

گروه سني

هزینه سفر(ریال)

1

3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار

بزرگسال

17410993

2

3الف مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

19811393

3

3ب مهران7شب/سامرا

بزرگسال

19503393

4

2ب مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

20691393

5

2ج مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

20119393

6

2ج مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

17716993

7

2ب مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

18002993

8

3الف مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

17562993

9

3ب مهران7شب/سامرا

2تا 12 سال

17408993

10

3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار

2تا 12 سال

15580593

11

2ب مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

3804000

12

3الف مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

3804000

13

2ج مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

3804000

14

3ب مهران7شب/سامرا

زير 2 سال

3804000

15

3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار

زير 2 سال

3804000

 
 

برنامه اقامت گروه ها

برنامه اقامت کاروانها شب اول شب دوم شب سوم شب چهارم شب پنجم شب ششم شب هفتم
  هوایی (نجف - بغداد) سامرا نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا زیارت سامرا کاظمین
  هوایی (نجف - نجف) عادی / سامرا نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا زیارت سامرا کاظمین
  هوایی (بغداد - بغداد) عادی / سامرا نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا زیارت سامرا کاظمین
  هوایی (نجف - نجف) عکسی / سامرا کاظمین زیارت سامرا کربلا کربلا کربلا نجف نحف نجف
  هوایی ( بغداد - نجف ) سامرا کاظمین  زیارت سامرا کربلا  کربلا  کربلا نجف نجف   نجف
  هوایی (بغداد - بغداد) عکسی / سامرا کاظمین زیارت سامرا کربلا کربلا کربلا نجف نجف نجف
  هوایی (نجف - بغداد) نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا کاظمین
  هوایی (نجف - نجف) عادی نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا کاظمین
  هوایی (بغداد - بغداد) عادی نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا کاظمین
  هوایی (نجف - نجف) عکسی کاظمین کربلا کربلا کربلا نجف نجف نجف
  هوایی (بغداد - نجف) کاظمین کربلا کربلا کربلا نجف نحف نجف
  هوایی (بغداد - بغداد) عکسی کاظمین کربلا کربلا کربلا نجف نجف نجف
  زمینی ( هفت شب ) عکسی سامرا/ابرار کاظمین سامرا کربلا کربلا کربلا نجف نجف
  زمینی ( هفت شب ) عادی سامرا/ابرار نجف نجف کربلا کربلا کربلا سامرا کاظمین
  زمینی ( هفت شب ) عادی / سامرا نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا زیارت سامرا کاظمین
  زمینی ( هفت شب ) عکسی / سامرا کاظمین زیارت سامرا کربلا کربلا کربلا نجف نجف نجف
  زمینی ( هفت شب ) عکسی کاظمین کربلا کربلا کربلا نجف نجف نجف
  زمینی ( هفت شب ) عادی نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا کاظمین
 
بروزرسانی : 1397/10/29