یکشنبه 01 مرداد 1396
EN

اقامت و هزینه اعزام عتبات عالیات

توجه: گروه قیمتی درج شده برای هر کاروان بر اساس کیفیت و خدمات محل اقامت تعیین و ارتباطی با نزدیکی و دوری به حرم نداشته و اکثر مکانهای اقامتی ( الف و ب ) نجف و کربلا در فواصل متوسط و نسبتاً دور از حرم می باشند. 

درجه بندی هتل ها و گروه قیمتی کاروان های اعزامی به عتبات

هزینه سفر عتبات عالیات از مورخ 1396.4.1 لغایت 1396.5.31

نوع سفر

شهر

گروه سني

هزینه سفر

3ب هوايي ماهان بغداد-بغداد عکسی/سامرا

تبريز

بزرگسال

16150302

3ب هوايي ماهان بغداد-بغداد عادی/سامرا

تبريز

بزرگسال

16150302

3 ب هوايي ماهان نجف-بغداد/سامرا

تبريز

بزرگسال

16150302

مهران 3ب 7شب/سامرا

تبريز

بزرگسال

11992843

مهران 3الف ب 7شب/سامرا

تبريز

بزرگسال

12296843

2ب ج هوايي ماهان بغداد-بغداد عکسی/سامرا

تبريز

بزرگسال

17385302

2ب ج هوايي ماهان بغداد-بغداد عادی/سامرا

تبريز

بزرگسال

17385302

2ب ج هوايي ماهان نجف-بغداد/سامرا

تبريز

بزرگسال

17385302

2ب هوايي ماهان نجف-بغداد/سامرا

تبريز

بزرگسال

17632302

2ب هوايي ماهان بغداد-بغداد عادي/سامرا

تبريز

بزرگسال

17632302

2ب هوايي ماهان بغداد-بغداد عادی/سامرا/ویژه

تبريز

بزرگسال

14593332

2 ب هوايي ماهان بغداد-بغداد عکسی/سامرا

تبريز

بزرگسال

17632302

2ب هوايي ماهان نجف-بغداد/سامرا/ويژه

تبريز

بزرگسال

14593332

2ب هوايي ماهان بغداد-بغداد عکسي/سامرا/ويژه

تبريز

بزرگسال

14593332

2الفC هوايي ماهان نجف-بغداد/سامرا

تبريز

بزرگسال

18268302

2الفC هوايي ماهان بغداد-بغداد عکسی/سامرا

تبريز

بزرگسال

18268302

2الفC هوايي ماهان بغداد-بغداد عادي/سامرا

تبريز

بزرگسال

18268302

2الفB هوايي ماهان بغداد-بغداد عکسی/سامرا

تبريز

بزرگسال

18344302

2الفB هوايي ماهان بغداد-بغداد عادي/سامرا

تبريز

بزرگسال

18344302

2الفB هوايي ماهان نجف-بغداد/سامرا

تبريز

بزرگسال

18344302

2الفB هوايي ماهان نجف-بغداد/سامرا

تبريز

2تا 12 سال

14763702

2الفB هوايي ماهان بغداد-بغداد عکسی/سامرا

تبريز

2تا 12 سال

14763702

2الفB هوايي ماهان بغداد-بغداد عادي/سامرا

تبريز

2تا 12 سال

14763702

2الفC هوايي ماهان بغداد-بغداد عادي/سامرا

تبريز

2تا 12 سال

14725702

2الفC هوايي ماهان بغداد-بغداد عکسی/سامرا

تبريز

2تا 12 سال

14725702

2الفC هوايي ماهان نجف-بغداد/سامرا

تبريز

2تا 12 سال

14725702

2ب هوايي ماهان نجف-بغداد/سامرا/ويژه

تبريز

2تا 12 سال

12502332

2ب هوايي ماهان بغداد-بغداد عکسي/سامرا/ويژه

تبريز

2تا 12 سال

12502332

2 ب هوايي ماهان بغداد-بغداد عکسی/سامرا

تبريز

2تا 12 سال

14298702

2ب هوايي ماهان بغداد-بغداد عادی/سامرا/ویژه

تبريز

2تا 12 سال

12502332

2ب هوايي ماهان بغداد-بغداد عادي/سامرا

تبريز

2تا 12 سال

14298702

2ب هوايي ماهان نجف-بغداد/سامرا

تبريز

2تا 12 سال

14298702

2ب ج هوايي ماهان نجف-بغداد/سامرا

تبريز

2تا 12 سال

14175202

2ب ج هوايي ماهان بغداد-بغداد عادی/سامرا

تبريز

2تا 12 سال

14175202

2ب ج هوايي ماهان بغداد-بغداد عکسی/سامرا

تبريز

2تا 12 سال

14175202

مهران 3الف ب 7شب/سامرا

تبريز

2تا 12 سال

10111843

مهران 3ب 7شب/سامرا

تبريز

2تا 12 سال

9959843

3 ب هوايي ماهان نجف-بغداد/سامرا

تبريز

2تا 12 سال

13557702

3ب هوايي ماهان بغداد-بغداد عادی/سامرا

تبريز

2تا 12 سال

13557702

3ب هوايي ماهان بغداد-بغداد عکسی/سامرا

تبريز

2تا 12 سال

13557702

 
  
 
 

ردیف

برنامه اقامت کاروانها

شب اول

شب دوم

شب سوم

شب چهارم

شب پنجم

شب ششم

شب
 هفتم

1

زمینی ( هفت شب ) عادی

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

کاظمین

2

 هوایی (نجف - بغداد)

3

هوایی (نجف - نجف) عادی

4

هوایی (بغداد - بغداد) عادی

5

هوایی (نجف- بغداد) سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت
سامراء - کاظمین

6

هوایی (نجف - نجف )عادی /سامرا

7

هوایی (بغداد- بغداد) عادی/سامرا

8

زمینی (هفت شب) عادی /سامرا

9

هوایی(بغداد - نجف )

کاظمین

کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نجف

نجف

10

هوایی (بغداد - بغداد ) عکسی

11

هوایی ( نجف - نجف)عکسی

12

 زمینی ( هفت شب ) عکسی

13

هوایی ( بغداد - نجف ) سامرا

کاظمین

زیارت سامرا کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نجف

نجف

14

هوایی ( نجف -نجف) عکسی/سامرا

15

هوایی (بغداد - بغداد) عکسی /سامرا

16

زمینی ( هفت شب ) عکسی / سامرا

17

زمینی (هفت شب) عبوری کاظمین

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

کربلا/زیارت کاظمین

18

زمینی (شش شب)

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

-

19

زمینی (پنج شب)

کاظمین

کربلا

کربلا

نجف

نجف

-

-

20

زمینی (پنج شب) ارزان قیمت

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کاظمین

-

-

تذکر: کاروانهایی که زیارت سامرا در برنامه سفر آنها مشخص گردیده است، تشرف و زیارت آنها به صورت عبوری بوده و اقامتی در این شهر نخواهند داشت 
 
 
      

   آخرین به روز رسانی : 96.04.26