ﺳﻪشنبه 30 شهریور 1400
EN

اقامت و هزینه اعزام

 
 
 

هزینه سفر عتبات عالیات از مورخ 1398/11/01 لغایت 1398/12/23

نوع سفر

گروه سني

هزینه سفر(ریال)

3ب مهران 7شب /سامرا / ارزان قيمت

بزرگسال

18306043

3ب مهران7شب/سامرا

بزرگسال

20360542

3ب مهران7شب/سامرا

2تا 12 سال

17489983

3ب مهران 7شب /سامرا / ارزان قيمت

2تا 12 سال

15701277

3ب مهران 7شب /سامرا / ارزان قيمت

زير 2 سال

284000

3ب مهران7شب/سامرا

زير 2 سال

284000

 
توجه: گروه قیمتی درج شده برای هر کاروان بر اساس کیفیت و خدمات محل اقامت تعیین و ارتباطی با نزدیکی و دوری به حرم نداشته و اکثر مکانهای اقامتی ( الف و ب ) نجف و کربلا در فواصل متوسط و نسبتاً دور از حرم می باشند. 
 
 
 
 
 

برنامه اقامت گروه ها

برنامه اقامت کاروانها

شب اول

شب دوم

شب سوم

شب چهارم

شب پنجم

شب ششم 

شب هفتم 

شب هشتم

شب نهم

  هوایی (نجف - بغداد) سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

  هوایی (نجف - نجف) عادی / سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

  هوایی (بغداد - بغداد) عادی / سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

  هوایی (نجف - نجف) عکسی / سامرا

کاظمین

زیارت سامرا/ اقامت کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نحف

نجف

 

 

  هوایی ( بغداد - نجف ) سامرا

کاظمین 

زیارت سامرا/ اقامت کربلا

کربلا 

کربلا

نجف

نجف  

نجف

 

 

  هوایی (بغداد - بغداد) عکسی / سامرا

کاظمین

زیارت سامرا/ اقامت کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نجف

نجف

 

 

زمینی ( پنج شب) عادی/ سامرا

نجف

نجف

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

 

 

زمینی ( شش شب) عادی

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت عبوری کاظمین/ حرکت به طرف مرز

 

 

زمینی ( هفت شب) عادی/ سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

زمینی ( هشت شب) عادی/ سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

زمینی ( نه شب) عادی/ سامرا

نجف

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

  زمینی ( هفت شب ) عکسی / سامرا

کاظمین

زیارت سامرا/ اقامت کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نجف

نجف

 

 

  زمینی ( هفت شب ) عادی سامرا/ ابرار

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 
 
بروزرسانی : 1398/11/20