پنجشنبه 24 آبان 1397
EN

اقامت و هزینه اعزام عتبات عالیات

 
 
توجه: گروه قیمتی درج شده برای هر کاروان بر اساس کیفیت و خدمات محل اقامت تعیین و ارتباطی با نزدیکی و دوری به حرم نداشته و اکثر مکانهای اقامتی ( الف و ب ) نجف و کربلا در فواصل متوسط و نسبتاً دور از حرم می باشند. 

درجه بندی هتل ها و گروه قیمتی کاروان های اعزامی به عتبات

 

هزینه سفر عتبات عالیات از مورخ 1397/09/01   لغایت  1397/09/30

رديف

نوع سفر

گروه سني

هزینه سفر(ریال)

1

3ب مهران7شب/سامرا

بزرگسال

19630793

2

3الف مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

20215793

3

3الف ب مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

16660793

4

2ب مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

21160793

5

2ج مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

20530793

6

2ج مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

18118793

7

2ب مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

18433793

8

3الف مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

17961293

9

3الف ب مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

16183793

10

3ب مهران7شب/سامرا

2تا 12 سال

17668793

11

2ب مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

4099000

12

3الف مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

4099000

13

2ج مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

4099000

14

3الف ب مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

4099000

15

3ب مهران7شب/سامرا

زير 2 سال

4099000

 
 
 
 

برنامه اقامت گروه ها

برنامه اقامت کاروانها شب اول شب دوم شب سوم شب چهارم شب پنجم شب ششم شب هفتم
  هوایی (نجف - بغداد) سامرا نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا زیارت سامرا کاظمین
  هوایی (نجف - نجف) عادی / سامرا نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا زیارت سامرا کاظمین
  هوایی (بغداد - بغداد) عادی / سامرا نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا زیارت سامرا کاظمین
  هوایی (نجف - نجف) عکسی / سامرا کاظمین زیارت سامرا کربلا کربلا کربلا نجف نحف نجف
  هوایی ( بغداد - نجف ) سامرا کاظمین  زیارت سامرا کربلا  کربلا  کربلا نجف نجف   نجف
  هوایی (بغداد - بغداد) عکسی / سامرا کاظمین زیارت سامرا کربلا کربلا کربلا نجف نجف نجف
  هوایی (نجف - بغداد) نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا کاظمین
  هوایی (نجف - نجف) عادی نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا کاظمین
  هوایی (بغداد - بغداد) عادی نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا کاظمین
  هوایی (نجف - نجف) عکسی کاظمین کربلا کربلا کربلا نجف نجف نجف
  هوایی (بغداد - نجف) کاظمین کربلا کربلا کربلا نجف نحف نجف
  هوایی (بغداد - بغداد) عکسی کاظمین کربلا کربلا کربلا نجف نجف نجف
  زمینی ( هفت شب ) عکسی سامرا/ابرار کاظمین سامرا کربلا کربلا کربلا نجف نجف
  زمینی ( هفت شب ) عادی سامرا/ابرار نجف نجف کربلا کربلا کربلا سامرا کاظمین
  زمینی ( هفت شب ) عادی / سامرا نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا زیارت سامرا کاظمین
  زمینی ( هفت شب ) عکسی / سامرا کاظمین زیارت سامرا کربلا کربلا کربلا نجف نجف نجف
  زمینی ( هفت شب ) عکسی کاظمین کربلا کربلا کربلا نجف نجف نجف
  زمینی ( هفت شب ) عادی نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا کاظمین
 
بروزرسانی : 1397/08/22