ﺳﻪشنبه 03 بهمن 1396
EN

اقامت و هزینه اعزام عتبات عالیات

 
 
توجه: گروه قیمتی درج شده برای هر کاروان بر اساس کیفیت و خدمات محل اقامت تعیین و ارتباطی با نزدیکی و دوری به حرم نداشته و اکثر مکانهای اقامتی ( الف و ب ) نجف و کربلا در فواصل متوسط و نسبتاً دور از حرم می باشند. 

درجه بندی هتل ها و گروه قیمتی کاروان های اعزامی به عتبات

هزینه سفر عتبات عالیات از مورخ 1396.10.16 لغایت 1396.12.22

نوع سفر

گروه سني

هزینه سفر(ریال)

2الفB هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

زير 2 سال

2770000

2ب هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

زير 2 سال

2552000

2ب هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا/ویژه

زير 2 سال

2375000

2ج هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

زير 2 سال

2552000

3الف مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

2327000

3الف هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

زير 2 سال

2552000

3ب مهران7شب/سامرا

زير 2 سال

2327000

3الف هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

بزرگسال

18451059

3ب مهران7شب/سامرا

بزرگسال

12706593

3الف مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

13301593

2ج هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

بزرگسال

19046059

2ب هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

بزرگسال

19513559

2ب هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا/ویژه

بزرگسال

17154959

2الفB هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

بزرگسال

20284059

2الفB هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

2تا 12 سال

17542809

2ب هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

2تا 12 سال

17048559

2ب هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا/ویژه

2تا 12 سال

15582459

2ج هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

2تا 12 سال

16814809

3الف مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

11193593

3ب مهران7شب/سامرا

2تا 12 سال

10896093

3الف هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

2تا 12 سال

16517309

 
 

هزینه سفر عتبات عالیات از مورخ 1396.9.27 لغایت 1396.10.15

نوع سفر

گروه سني

هزینه سفر(ریال)

3ب مهران7شب/سامرا

بزرگسال

12732003

3ب مهران 6شب / استانی

بزرگسال

10346493

3الف مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

13313003

2ج مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

13894003

2ب هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا/ویژه

بزرگسال

16234466

2الف ب هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

بزرگسال

19352666

2ب هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

بزرگسال

19165916

2الفB هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

بزرگسال

19923416

2الفC هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

بزرگسال

19840416

2الفC هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

2تا 12 سال

15734616

2الفB هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

2تا 12 سال

15776116

2الف ب هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

2تا 12 سال

15381741

2ب هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

2تا 12 سال

15288366

2ب هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا/ویژه

2تا 12 سال

13713966

2ج مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

11087773

3الف مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

10797273

3ب مهران 6شب / استانی

2تا 12 سال

8910593

3ب مهران7شب/سامرا

2تا 12 سال

10506773

2الفB هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

زير 2 سال

2757000

2الف ب هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

زير 2 سال

2539000

2الفC هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

زير 2 سال

2757000

2ب هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا

زير 2 سال

2539000

2ب هوايي آتا بغداد-بغداد عکسی/سامرا/ویژه

زير 2 سال

2362000

2ج مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

2287000

3الف مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

2287000

3ب مهران7شب/سامرا

زير 2 سال

2287000

3ب مهران 6شب / استانی

زير 2 سال

2091000

 
 
 

ردیف

برنامه اقامت کاروانها

شب اول

شب دوم

شب سوم

شب چهارم

شب پنجم

شب ششم

شب
 هفتم

1

زمینی ( هفت شب ) عادی

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

کاظمین

2

 هوایی (نجف - بغداد)

3

هوایی (نجف - نجف) عادی

4

هوایی (بغداد - بغداد) عادی

5

هوایی (نجف- بغداد) سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت
سامراء - کاظمین

6

هوایی (نجف - نجف )عادی /سامرا

7

هوایی (بغداد- بغداد) عادی/سامرا

8

زمینی (هفت شب) عادی /سامرا

9

هوایی(بغداد - نجف )

کاظمین

کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نجف

نجف

10

هوایی (بغداد - بغداد ) عکسی

11

هوایی ( نجف - نجف)عکسی

12

 زمینی ( هفت شب ) عکسی

13

هوایی ( بغداد - نجف ) سامرا

کاظمین

زیارت سامرا کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نجف

نجف

14

هوایی ( نجف -نجف) عکسی/سامرا

15

هوایی (بغداد - بغداد) عکسی /سامرا

16

زمینی ( هفت شب ) عکسی / سامرا

17

زمینی (هفت شب) عبوری کاظمین

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

کربلا/زیارت کاظمین

18

زمینی (شش شب)

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

-

19

زمینی (پنج شب)

کاظمین

کربلا

کربلا

نجف

نجف

-

-

20

زمینی (پنج شب) ارزان قیمت

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کاظمین

-

-

تذکر: کاروانهایی که زیارت سامرا در برنامه سفر آنها مشخص گردیده است، تشرف و زیارت آنها به صورت عبوری بوده و اقامتی در این شهر نخواهند داشت 
 
 
      

   آخرین به روز رسانی : 96.10.04