یکشنبه 01 اردیبهشت 1398
EN

اقامت و هزینه اعزام عتبات عالیات

 
 
توجه: گروه قیمتی درج شده برای هر کاروان بر اساس کیفیت و خدمات محل اقامت تعیین و ارتباطی با نزدیکی و دوری به حرم نداشته و اکثر مکانهای اقامتی ( الف و ب ) نجف و کربلا در فواصل متوسط و نسبتاً دور از حرم می باشند. 

درجه بندی هتل ها و گروه قیمتی کاروان های اعزامی به عتبات

 

هزینه سفر عتبات عالیات از مورخ 1398/1/10 لغایت   1398/2/8

رديف

نوع سفر

گروه سني

هزینه سفر (ریال)

1

3ب هوايي ماهان بغداد-مهران عکسی/سامرا

بزرگسال

21912560

2

3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار

بزرگسال

14149793

3

3ب مهران7شب/سامرا

بزرگسال

16462893

4

3الف هوايي قشم اير بغداد-نجف/سامرا

بزرگسال

31504800

5

3الف مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

16784893

6

2ب مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

17704893

7

2الفC مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

18716893

8

2الفC هوايي قشم اير بغداد-نجف/سامرا

بزرگسال

33436800

9

2الفC هوايي قشم اير بغداد-نجف/سامرا

2تا 12 سال

30193800

10

2الفC مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

15400293

11

2ب مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

14894293

12

3الف هوايي قشم اير بغداد-نجف/سامرا

2تا 12 سال

29227800

13

3الف مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

14434293

14

3ب مهران7شب/سامرا

2تا 12 سال

14273293

15

3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار

2تا 12 سال

12236193

16

3ب هوايي ماهان بغداد-مهران عکسی/سامرا

2تا 12 سال

19796560

17

2الفC مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

284000

18

2الفC هوايي قشم اير بغداد-نجف/سامرا

زير 2 سال

1674000

19

2ب مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

284000

20

3الف مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

284000

21

3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار

زير 2 سال

284000

22

3الف هوايي قشم اير بغداد-نجف/سامرا

زير 2 سال

1674000

23

3ب مهران7شب/سامرا

زير 2 سال

284000

24

3ب هوايي ماهان بغداد-مهران عکسی/سامرا

زير 2 سال

774000

 
 
 
 

برنامه اقامت گروه ها

برنامه اقامت کاروانها

شب اول

شب دوم

شب سوم

شب چهارم

شب پنجم

شب ششم 

شب هفتم 

شب هشتم

شب نهم

  هوایی (نجف - بغداد) سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

  هوایی (نجف - نجف) عادی / سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

  هوایی (بغداد - بغداد) عادی / سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

  هوایی (نجف - نجف) عکسی / سامرا

کاظمین

زیارت سامرا/ اقامت کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نحف

نجف

 

 

  هوایی ( بغداد - نجف ) سامرا

کاظمین 

زیارت سامرا/ اقامت کربلا

کربلا 

کربلا

نجف

نجف  

نجف

 

 

  هوایی (بغداد - بغداد) عکسی / سامرا

کاظمین

زیارت سامرا/ اقامت کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نجف

نجف

 

 

زمینی ( پنج شب) عادی/ سامرا

نجف

نجف

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

 

 

زمینی ( شش شب) عادی

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت عبوری کاظمین/ حرکت به طرف مرز

 

 

زمینی ( هفت شب) عادی/ سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

زمینی ( هشت شب) عادی/ سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

زمینی ( نه شب) عادی/ سامرا

نجف

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

  زمینی ( هفت شب ) عکسی / سامرا

کاظمین

زیارت سامرا/ اقامت کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نجف

نجف

 

 

  زمینی ( هفت شب ) عادی سامرا/ ابرار

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 
 
بروزرسانی : 1398/1/12