دوشنبه 29 مرداد 1397
EN

اقامت و هزینه اعزام عتبات عالیات

 
 
توجه: گروه قیمتی درج شده برای هر کاروان بر اساس کیفیت و خدمات محل اقامت تعیین و ارتباطی با نزدیکی و دوری به حرم نداشته و اکثر مکانهای اقامتی ( الف و ب ) نجف و کربلا در فواصل متوسط و نسبتاً دور از حرم می باشند. 

درجه بندی هتل ها و گروه قیمتی کاروان های اعزامی به عتبات

 

هزینه سفر عتبات عالیات از مورخ 1397/03/12لغایت 1397/04/15

نوع سفر

گروه سني

هزینه سفر(ریال)

3الف مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

12052843

3ب مهران 6شب /سامرا / ابرار

بزرگسال

10633843

2ج مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

12322843

2ج هوايي ماهان نجف-بغداد/سامرا

بزرگسال

18099488

3ب مهران 6شب ارزان قيمت بزرگسال 9124843

2ج هوايي ماهان نجف-بغداد/سامرا

2تا 12 سال

16636988

2ج مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

10756843

3الف مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

10621843

3ب مهران 6شب /سامرا / ابرار

2تا 12 سال

9596593

3ب مهران 6شب ارزان قيمت 2تا 12 سال 8346343

2ج مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

2209000

3الف مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

2209000

2ج هوايي ماهان نجف-بغداد/سامرا

زير 2 سال

2834000

3ب مهران 6شب /سامرا / ابرار

زير 2 سال

2122000

3ب مهران 6شب ارزان قيمت زير 2 سال 2122000
 
 

هزینه سفر عتبات عالیات از مورخ 1397/02/21 لغایت 1397/02/27

نوع سفر

گروه سني

هزینه سفر(ریال)

2ب ج هوایی ماهان نجف-مهران/سامرا

زير 2 سال

2677000

3الف هوایی ماهان نجف-مهران/سامرا

زير 2 سال

2677000

2ب ج هوایی آتا نجف-مهران/سامرا

زير 2 سال

2677000

3الف هوایی آتا نجف-مهران/سامرا

زير 2 سال

2677000

3ب مهران 7شب ابرار

زير 2 سال

2372500

3ب مهران 7شب ابرار

بزرگسال

11205343

3الف هوایی ماهان نجف-مهران/سامرا

بزرگسال

13619777

3الف هوایی آتا نجف-مهران/سامرا

بزرگسال

13619777

2ب ج هوایی ماهان نجف-مهران/سامرا

بزرگسال

14159777

2ب ج هوایی آتا نجف-مهران/سامرا

بزرگسال

14159777

2ب ج هوایی آتا نجف-مهران/سامرا

2تا 12 سال

12593777

2ب ج هوایی ماهان نجف-مهران/سامرا

2تا 12 سال

12593777

3الف هوایی ماهان نجف-مهران/سامرا

2تا 12 سال

12323777

3الف هوایی آتا نجف-مهران/سامرا

2تا 12 سال

12323777

3ب مهران 7شب ابرار

2تا 12 سال

10008343

3ب مهران 7شب ابرار

بزرگسال

11205343

 
 
 

برنامه اقامت گروه ها

ردیف

برنامه اقامت کاروانها

شب اول

شب دوم

شب سوم

شب چهارم

شب پنجم

شب ششم

شب
 هفتم

1

زمینی ( هفت شب ) عادی

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

کاظمین

2

هوایی (نجف- بغداد) سامرا

نجف 

نجف 

نجف 

کربلا

کربلا  

کربلا

زیارت 
سامراء - کاظمین

3

هوایی (نجف - نجف )عادی /سامرا

4

هوایی (بغداد- بغداد) عادی/سامرا

5

زمینی (هفت شب) عادی /سامرا

6

هوایی ( بغداد - نجف ) سامرا

کاظمین

زیارت سامرا
/کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نجف

نجف

7

هوایی ( نجف -نجف) عکسی/سامرا

8

هوایی (بغداد - بغداد) عکسی /سامرا

9

زمینی ( هفت شب ) عکسی / سامرا

10

زمینی (هفت شب) عبوری کاظمین

نجف

نجف

نجف

کربلا   

کربلا   

کربلا

کربلا/زیارت کاظمین

11

زمینی (شش شب)

نجف

نجف

کربلا  

کربلا   

کربلا

کاظمین

-

12

زمینی (شش شب) *

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا/زیارت کاظمین

-

13

زمینی (پنج شب)

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کاظمین

-

-

 
بروزرسانی : 1397/02/29