چهارشنبه 29 خرداد 1398
EN

اقامت و هزینه اعزام عتبات عالیات

 
 
توجه: گروه قیمتی درج شده برای هر کاروان بر اساس کیفیت و خدمات محل اقامت تعیین و ارتباطی با نزدیکی و دوری به حرم نداشته و اکثر مکانهای اقامتی ( الف و ب ) نجف و کربلا در فواصل متوسط و نسبتاً دور از حرم می باشند. 

درجه بندی هتل ها و گروه قیمتی کاروان های اعزامی به عتبات

 

هزینه سفر عتبات عالیات از مورخ 1398/3/16 لغایت   1398/4/19

نوع سفر

گروه سني

هزینه سفر(ریال)

3الف مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

18200893

3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار

بزرگسال

15324793

2ب مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

19220893

2ب هوايي ماهان بغداد-نجف/سامرا

بزرگسال

34034400

2ب هوايي ماهان بغداد-نجف/سامرا

2تا 12 سال

30999900

2ب مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

16104793

3الف مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

15594793

3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار

2تا 12 سال

13203193

2ب مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

284000

3الف مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

284000

2ب هوايي ماهان بغداد-نجف/سامرا

زير 2 سال

1674000

3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار

زير 2 سال

284000

 
 

هزینه سفر عتبات عالیات از مورخ 1398/2/30 لغایت   1398/3/15

نوع سفر

گروه سني

هزینه سفر(ریال)

3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار

بزرگسال

14149793

3الف مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

16784893

3ب مهران7شب/سامرا

بزرگسال

16462893

2ب مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

17704893

2ج مهران 7شب/سامرا

بزرگسال

17106893

2ج مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

14595293

2ب مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

14894293

3الف مهران 7شب/سامرا

2تا 12 سال

14434293

3ب مهران7شب/سامرا

2تا 12 سال

14273293

3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار

2تا 12 سال

12236193

2ب مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

284000

3الف مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

284000

2ج مهران 7شب/سامرا

زير 2 سال

284000

3ب مهران7شب/سامرا

زير 2 سال

284000

3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار

زير 2 سال

284000

 
 
 
 

برنامه اقامت گروه ها

برنامه اقامت کاروانها

شب اول

شب دوم

شب سوم

شب چهارم

شب پنجم

شب ششم 

شب هفتم 

شب هشتم

شب نهم

  هوایی (نجف - بغداد) سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

  هوایی (نجف - نجف) عادی / سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

  هوایی (بغداد - بغداد) عادی / سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

  هوایی (نجف - نجف) عکسی / سامرا

کاظمین

زیارت سامرا/ اقامت کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نحف

نجف

 

 

  هوایی ( بغداد - نجف ) سامرا

کاظمین 

زیارت سامرا/ اقامت کربلا

کربلا 

کربلا

نجف

نجف  

نجف

 

 

  هوایی (بغداد - بغداد) عکسی / سامرا

کاظمین

زیارت سامرا/ اقامت کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نجف

نجف

 

 

زمینی ( پنج شب) عادی/ سامرا

نجف

نجف

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

 

 

زمینی ( شش شب) عادی

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت عبوری کاظمین/ حرکت به طرف مرز

 

 

زمینی ( هفت شب) عادی/ سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

زمینی ( هشت شب) عادی/ سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

زمینی ( نه شب) عادی/ سامرا

نجف

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

  زمینی ( هفت شب ) عکسی / سامرا

کاظمین

زیارت سامرا/ اقامت کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نجف

نجف

 

 

  زمینی ( هفت شب ) عادی سامرا/ ابرار

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 
 
بروزرسانی : 1398/3/5