ﺳﻪشنبه 29 بهمن 1398
EN

اقامت و هزینه اعزام

 
 
توجه: گروه قیمتی درج شده برای هر کاروان بر اساس کیفیت و خدمات محل اقامت تعیین و ارتباطی با نزدیکی و دوری به حرم نداشته و اکثر مکانهای اقامتی ( الف و ب ) نجف و کربلا در فواصل متوسط و نسبتاً دور از حرم می باشند. 

درجه بندی هتل ها و گروه قیمتی کاروان های اعزامی به عتبات

 
 

هزینه سفر عتبات عالیات از مورخ 1398/11/01 لغایت 1398/12/23

نوع سفر

گروه سني

هزینه سفر(ریال)

3ب مهران 7شب /سامرا / ارزان قيمت

بزرگسال

18306043

3ب مهران7شب/سامرا

بزرگسال

20360542

3ب مهران7شب/سامرا

2تا 12 سال

17489983

3ب مهران 7شب /سامرا / ارزان قيمت

2تا 12 سال

15701277

3ب مهران 7شب /سامرا / ارزان قيمت

زير 2 سال

284000

3ب مهران7شب/سامرا

زير 2 سال

284000

 
 
 
 
 
 
 
 

برنامه اقامت گروه ها

برنامه اقامت کاروانها

شب اول

شب دوم

شب سوم

شب چهارم

شب پنجم

شب ششم 

شب هفتم 

شب هشتم

شب نهم

  هوایی (نجف - بغداد) سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

  هوایی (نجف - نجف) عادی / سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

  هوایی (بغداد - بغداد) عادی / سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

  هوایی (نجف - نجف) عکسی / سامرا

کاظمین

زیارت سامرا/ اقامت کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نحف

نجف

 

 

  هوایی ( بغداد - نجف ) سامرا

کاظمین 

زیارت سامرا/ اقامت کربلا

کربلا 

کربلا

نجف

نجف  

نجف

 

 

  هوایی (بغداد - بغداد) عکسی / سامرا

کاظمین

زیارت سامرا/ اقامت کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نجف

نجف

 

 

زمینی ( پنج شب) عادی/ سامرا

نجف

نجف

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

 

 

زمینی ( شش شب) عادی

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت عبوری کاظمین/ حرکت به طرف مرز

 

 

زمینی ( هفت شب) عادی/ سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 

زمینی ( هشت شب) عادی/ سامرا

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

زمینی ( نه شب) عادی/ سامرا

نجف

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

  زمینی ( هفت شب ) عکسی / سامرا

کاظمین

زیارت سامرا/ اقامت کربلا

کربلا

کربلا

نجف

نجف

نجف

 

 

  زمینی ( هفت شب ) عادی سامرا/ ابرار

نجف

نجف

نجف

کربلا

کربلا

کربلا

زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

 

 
 
بروزرسانی : 1398/11/20