سال 1401

چهارشنبه 06 مهر 1401
EN

آئین نامه امتحانات مجازی(غیرحضوری) دوره آموزشی کارگزاران زیارتی

آئین نامه امتحانات مجازی

آئین نامه امتحانات مجازی(غیرحضوری) دوره آموزشی کارگزاران زیارتی

 

مقدمه

نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرا در جریان فعالیتهای آموزشی با انجام ارزشیابی منجر به تکمیل زنجیره فرآیند آموزش گردید‌ه و ارزشیابی منتج به :

 

 •  اشکالات و نواقص موجود در طرح آموزشی را از دیدگاه هدفها، روشها ، مواد و وسایل آموزشی و عناصر دیگر در اختیار متولیان آموزش قرار می دهد .
 •  
 •  میزان پیشرفت تحصیلی فراگیران)کارگزاران (و آمادگی آنان را برای بکارگماری و ارتقا مشخص می کند .
 •  
 •  کارایی تدریس و کفایت ابزارهایی که در اندازه گیری پیشرفت تحصیلی فراگیران به کار رفته است، نشان میدهد.
 •  
 • از نظر فراگیر، چنانچه ارزشیابی به نحو مطلوب انجام گیرد، مستقیماً در بهبود چگونگی یادگیری آنان تأثیر می‌گذارد، زیرا ارزشیابی برای جلب دقت و تلاش ایشان برای یادیگری و همچنین آگاهی از پیشرفت تحصیلی آنان انگیزه بسیار مؤثری است.
 •  
 • فراگیران به وسیله ارزیابی به جنبه های مثبت و منفی خود در یادگیری پی خواهد برد و با راهنمایی مدرس برای توسعه جنبه های مثبت و رفع نارسایی های آموزشی خود کوشش خواهند کرد. ارزشیابی مستمر سبب خواهد شد که مطالب آموزشی دائماً مرور شود و از یاد نرود.
 •  
 • نهایتاً، نتیجه ارزشیابی کارگزاران را به خودشناسی که یکی از هدفهای مهم آموز ش و عامل مهمی برای تصمیم گیری های آگاهانه است، رهنمون می سازد.
 •  
 •  تحقق موارد فوق در صورتی امکان پذیر است که طرز تلقی متولیان آموزش از ارزشیابی به عنوان وسیله تهدید با برچسب زدن شاگردان تغییر کرده باشد و ارزشیابی را وسیله ای برای بهبود یادگیری فراگیران مورد استفاده قرار دهد علاوه بر همه اینها، ارزشیابی خود یک فعالیت آموزشی است که موجب یادگیری می شود و شاگردان بسیاری از مفاهیم را در ضمن ارزشیابی فرا می گیرند .
 •  

الف: آزمونهای آموزشی کارگزاران حج و زیارت

 

از آنجائیکه اجرای صحیح و دقیق یک برنامه آموزشی با ارزشیابی های تکوینی و تراکمی به صورتی کامل و مبتنی بر یافته‌های علمی به ثمر می نشیند، رعایت موارد زیر الزامی است:

 

 • آزمون های مجازی فقط از طریق سامانه جامع آموزش به نشانی edu.haj.ir برگزار خواهد شد.
 •  
 • ارزشیابی از دروس ارائه شده برای هر درس براساس میزان حضور و فعالیت های کلاسی هر فراگیر، انجام تکالیف درسی و نتایج آزمونهای میان دوره و پایان دوره تعیین می گردد.
 •  

- برگزاری آزمون پایان دوره برای کلیه دروس الزامی است .

- معیار ارزشیابی نمره درسی بین صفر تا 100 درصد خواهد بود .

- حداقل نمره قبولی در هر درس 60 درصد می باشد.

-  حضور هر فراگیر در آزمونهای پایان دوره منوط به شرکت نامبرده در کلاسهای درس است.

 

- در دوره های آموزشی آنلاین در صورتیکه فراگیر بیش از 20 % از زمان برگزاری دوره آموزشی مجازی را غیبت نماید منجر به حذف از آن دوره آموزشی می گردد.

- در دوره های آموزشی آفلاین در صورتیکه توالی دوره و زمان مشاهده صورت نپذیرد منجر به حذف از دوره آموزشی می‌گردد .

 

 •  غیبت غیر موجه در جلسات آزمونی پایان دوره باعث ثبت نمره پایانی صفر خواهد شد. در صورتیکه غیبت موجه باشد، به استناد مدارک ارائه شده و تایید کمیته آموزش استان فقط برای یک نوبت و حداکثر در طول یک هفته بعد از اتمام آزمون از ایشان آزمون مجدد بعمل خواهد آمد.
 •  
 •  تا 25 % درس از نمره آزمون بنا به تایید گروه آموزش و پژوهشی مربوطه می تواند از امتحانات و پروژه های کارهای کلاسی باشد.
 •  

- در دوره های نظری - عملی، نمره آزمون از 50 % بوده و 50 % دیگر می بایست به تکالیف و یا امتحان عملی در کلاس درس تعلق گیرد .

 

 • آزمون عربی شامل 60 % مصاحبه و 40 % آزمون بوده و شرط شرکت در آزمون مجازی کسب حد نصاب 70% از نمره مصاحبه می باشد.
 •  
 •  آزمون مجازی پایان دوره می تواند بصورت متمرکز و همزمان توسط گروه آموزش کارگزاران و زائران دفتر راهبری و نظارت بر امور کارگزاران برگزار گردد .
 •  
 • آزمون در سامانه یادگیری الکترونیکی برگزار و پاسخنامه توسط سامانه تصحیح و نمرات اعلام می گردد .
 •  

نمرات پس از اختتام کلاس قابل تغییر نمی باشد.

 

 •  تخلف در جلسات آزمون میان دوره و پایان دوره موجب درج نمره صفر و ضبط یک نسخه از صورتجلسه مربوطه در پرونده ذینفع خواهد شد، که تبعات بعدی آن توسط دفتر راهبری و نظارت بر امور کارگزاران پیگیری می گردد .
 •  
 • درطراحی سئوالات آزمون پایان دوره کلیه اصول مربوط به طرح سوال و ارزشیابی مد نظربوده و رعایت گردد .
 •  

ب: طراحی سئوالات

 

 1. حداقل می بایست 20 سئوال برای هر آزمون مد نظر قرار گرفته شود.
 2.  حداقل)دو و نیم( برابر سئوالات پرسشنامه آزمون، سئوال طرح و بعد از تایید گروه آموزش در سامانه آموزش بارگزاری گردد.
 3.  سئوالات آزمون می تواند از نوع یک پاسخ صحیح، چند پاسخ صحیح، جای خالی، تشریحی و یا ترکیبی از همه آنان باشد.
 4.  مدت زمان آزمون به ازای هر سئوال 75 ثانیه می باشد که نحوه محاسبه آن عبارت است:

(تعداد سئوالات ) ضربدر (75 ثانیه) = مدت کل زمان آزمون به دقیقه

 

ج: نحوه برگزاری آزمون

 

 1.  در سامانه آموزش بخش یادگیری الکترونیکی آزمون ایجاد و برگزار می گردد .
 2. آن دوره هایی که شامل آزمون های مصاحبه و عملی و همچنین پروژهای کلاسی می باشند، مدرسین موظفند پیش از برگزاری آزمون پایان دوره نمرات مربوطه در سامانه ثبت نمایند.
 3. تکمیل فرم ارزشیابی دوره آموزشی و عملکرد مدرس توسط فراگیران پیش از آزمون الزامی می باشد.
 4. سئوالات بصورت چرخشی و تصادفی توسط سامانه به فراگیران نمایش داده می شود .
 5. پاسخنامه بصورت سئوال به سئوال نمایش داده می شود .
 6. مدت زمان ورود فراگیران به جلسه آزمون مجازی حداکثر 15 دقیقه می باشد.
 7. دستگاه فراگیران می بایست مجهز به وب کم باشد، سامانه در هنگام برگزاری آزمون بصورت خودکار هر یک دقیقه، از فراگیران عکس می گیرد و راهبران استان موظفند تصاویر با عکس های پرسنلی آنان تطبیق دهند. و در پایان هر آزمون تصاویر ضبط و در آرشیو سامانه نگهداری می گردد و عندالزوم جهت نظارت بصورت انتخاب تصادفی توسط هوش مصنوعی سامانه و کارشناسان گروه آموزش مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت مغایرت مطابق بند 13 قسمت الف اقدام خواهد شد.

7-1- از فراگیران درخواست گردد در هنگام آزمون از ظاهری مناسب با رعایت شئونات اسلامی برخوردار باشند.

7-2- تصاویر از وضوح کامل برخودار بوده و از هرگونه اقدامی که منجر به مخدوش شدن تصاویر می گردد اجتناب نمایند.

7-3- تاکید گردد، در طول مدت زمان آزمون تصاویر افراد دیگر بویژه محارم آنان در کادر دوربین قرار نگیرد .

 

نمرات در پایان برگزاری آزمون توسط سامانه به فراگیران نمایش داده می شود .

 

فراگیران از طریق سامانه جامع آموزش حداکثر یک هفته بعد از اعلام نتایج حق اعتراض به نمرات دارند .

 

آندسته از دوره های آموزشی که دارای آزمون مصاحبه می باشند، می بایست مصاحبه در بستر سامانه جامع آموزش از طریق آدوب کانکت Adobe connect بصورت تصویری برگزار و ضبط گردد .

 

دفتر راهبری و نظارت بر امور کارگزاران

گروه آموزش کارگزاران و زائران