یکشنبه 01 اردیبهشت 1398
EN

علمی کاربردی و آموزش کارگزاران


 

مرکز علمی کاربردی و آموزش کارگزاران حج

 

آدرس : تبریز- خیابان آزادی- خ شاهد کوچه ده متری دهم پ 14 – مرکز آموزش علمی کاربردی حج و زیارت

فکس : 34750500

پست الکترونیکی : 

آدرس سایت اینترنتی : http://www.tabrizhaj.ir

واحد اداری

مسئول مربوطه

شماره تماس

داخلی

 

سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی حج استان علی اصغر اسکندرزاده

041-34768586

1

کارشناس امور اداری و مالی

صابر ضرابی پور

041-34768586

2

کارشناس امور آموزشی و دوره های کوتاه مدت

مهرداد رنجبر

041-34768586

3

مدیر آموزشی و پژوهشی

سید محمد اصل نژادی

041-34768586

4